Všeobecné obchodní podmínky

Adporto s.r.o.
Doručovací adresa: Kejzlarova 1677, 500 12, Hradec Králové
Místo podnikání: Syrovátka 156, 503 27, Syrovátka
Identifikační číslo: 03416780
Spisová značka: C 34079 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě KiBi.cz prostřednictvím
webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném společností
Adporto s.r.o. - spisová značka C 34079 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
identifikační číslo 03416780, sídlo - Syrovátka 156, Syrovátka, 50327(dále jen „Prodávající“).
1.2.Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde
označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních
podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu
lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy se řídí
obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v aktuálním znění, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6.V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti, se neuplatní ochrana spotřebitele dle těchto obchodních
podmínek, zejména se neuplatní článek 8.
1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikla.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud
smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.
2.2. Prodávajícím je Adporto s.r.o., identifikační číslo 03416780, místo podnikání
Syrovátka 156, Syrovátka, 503 27.
2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není
spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
2.5. Uživatelem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu.
2.6. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu je oblečení pro děti a dospělé, pomůcky
pro nošení dětí a další produkty různých značek.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.kibi.cz může
Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
Prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a
bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
Kupujícího.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský
účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné
smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních
podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to
včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně
veškerých daní, cel a dalších poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením
není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace
nabídky. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné
a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
4.2. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku, kartou přes online platební
bránu nebo při osobním převzetí zboží expeduje do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při
platbě převodem na účet Prodávající zboží expeduje do 2 pracovních dnů od připsání příslušné
částky na svůj účet.
4.3. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující
předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel
přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena) není možné za původních podmínek dodat,
má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude Kupujícího
neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu
přijatá částka vrácena způsobem, který si zvolí, a to do 2 pracovních dnů od odstoupení od
smlouvy.
4.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.9 těchto obchodních
podmínek. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky. Náklady spojené s dodáním zboží na Slovensko jsou v čl. 5.10.
4.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
ˇ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
ˇ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
ˇ informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou
v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.7. U zakázkového šití si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud neuzná látku .
dodanou kupujícím za vhodnou k ušití nosítka a doplňků k nošení.
4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky). Není-li objednávka potvrzena, považuje se za neplatnou a
smlouva nevznikne.
4.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
Kupujícího.
4.10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).
4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Kupující sám.
4.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v
termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující
se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit
Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
4.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží,
není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že
Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.
4.14. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující
nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
4.15. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit
před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude
expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

5. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
5.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od
uzavření kupní smlouvy.
5.3. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet Prodávajícího je Kupující povinen
uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu Kupujícího.
5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje
za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.
5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny
následujícími způsoby:
ˇ při platbě převodem na účet nebo platební kartou online platební bránou se rozumí okamžik
připsání kupní ceny na účet Prodávajícího
ˇ při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od
Prodávajícího.

5.8. Způsob odeslání zboží
ˇ doporučená zásilka nebo balík (dle velikosti a ceny zboží) – Česká pošta, s.p.

5.9. Náklady na dodání zboží – Česká republika
ˇ doporučená zásilka – 80 Kč (při platbě na dobírku), 45 Kč (při platbě předem)
ˇ balík společnosti Česká pošta – 120 Kč (při platbě na dobírku), 90 Kč (při platbě
předem)
ˇ při objednávce zboží v hodnotě nad 1.500,- Kč poskytuje Prodávající dopravu zdarma.

5.10. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito
obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží
a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží
Kupujícím vzniknou.
5.11. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží
Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje
za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující
povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit
přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné
odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré
náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených
způsobů:
ˇ platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku
ˇ převod na účet Prodávajícího č. 2500661496/2010 (platby v rámci ČR)
6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.
6.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

7. Záruka a reklamace

7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se
vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující).
Postup při reklamaci zboží upravuje článek Reklamační řád.
7.2. U zakázkového šití se záruka vztahuje pouze na šití a komponenty dodané prodávajícím.
     7.2.1. Záruka se nevztahuje na kvalitu, vlastnosti a stálost materiálu dodaného kupujícím.
     7.2.2. Kupujícím přejímá veškerou odpovědnost za složení, kvalitu a chemickou bezpečnost jím dodané látky.
     7.2.3. Jakmile obě smluvní strany potvrdí objednávku, nelze odstoupit od kupní smlouvy.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v aktuálním znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a o
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit,
8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na
adresu prodávajícího Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12, či na adresu
elektronické pošty Prodávajícího info@kibi.cz.
8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu nejpozději do 14
pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu Adporto s.r.o.,
Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12 doporučenou zásilkou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
8.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále
písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod
na účet, nebo poštovní poukázka). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a
elektronickou adresu Kupujícího.
8.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je
prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali
vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy
přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl,
nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.
8.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí
Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.
8.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.3. těchto
obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na
vrácení kupní ceny.
8.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného
obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).
8.10. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující. Prodávající je
oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží na kupní cenu,
která má být Kupujícímu vrácena.

9. Reklamační řád

9.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky
spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost a práv Kupujícího
z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2113
a následujícími a § 2165 a následujícími občanského zákoníku).
9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a
užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v
tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro
použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
9.4. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních podmínek. V
případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek
používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U
odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady
požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která
brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na
výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s
kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců
ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje
povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li
právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může
požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v
případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
Kupujícímu působilo značné obtíže.
9.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677,
Hradec Králové, 500 12.
9.6. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
9.7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.
9.8. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené
záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným
skladováním.
9.9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
ˇ Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
ˇ Doručení reklamovaného zboží na adresu Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12.
ˇ Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho
poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem
vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

10.Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod
registračním číslem 00038805.
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo
a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž
jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.
10.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez
předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
10.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je
možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího
jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány
v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
ˇ požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
ˇ požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno
oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.
10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
11.2. Zpráva je doručena:
ˇ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
ˇ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím
zásilky adresátem,
ˇ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku
převzít) zásilku převzít,
ˇ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti
(10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k
uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení
nedozvěděl.
11.3. V případě, že kupující objedná šití nosítka na zakázku spolu s doplňky, bude zboží odesláno
spolu jako jedna zásilka. Doba doručení se tak řídí dle doby dodání nosítka, nedomluví-li se smluvní
strany jinak.

12.Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené tím, že Kupující užívá zboží, zejména pomůcky
k nošení dětí, bez řádného seznámení se s návodem.
12.4. Specifické pomínky pro zakázkové šití
      12.4.1. V případě zakázkové výroby může být v závislosti na zvolené variantě šití,
komplikovanosti vzoru a barevnosti některých látek, spotřeba látky vyšší, aby na sebe jednotlivé díly navazovaly.
Prodávájící bude vše s kupujícím konzultovat telefonicky nebo e-mailem.
      12.4.2. Tzv. „ouška“ na bocích nosítka, v nichž je všita část bezpečnostní spony
se zámečkem od ramenního popruhu, jsou vždy šitá z černé látky KiBi.
      12.4.3. U zakázkového šití není vždy možné zajistit 100% návaznost vzoru a barvy
i při dostatečné délce látky. Kupující bere na vědomí, že dodaný výrobek může vykazovat drobné odchylky
od smluvené podoby.
      12.4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
      12.4.5. Každý výrobek ušitý na zakázku bude vyfotografován a zařazen do fotogalerie
výrobků šitých na zakázku.
12.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně programového vybavení a těchto obchodních
podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován,
šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího.
Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na
webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu
se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.
12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.
12.8. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google,
Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými
soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších uživatelů webového rozhraní obchodu
umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími uživateli.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou
společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat
těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv
o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro
užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to
požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a dalších uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která
má k dispozici. Kupující a další uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout
používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v
tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového
rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další uživatelé se
zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
12.9. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu
bezodkladně veškeré potřebné informace.
12.10. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
12.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenku zákazníkovi vystaví platební brána GoPay a bude mu doručena elektronicky emailem spolu s potvrzením platby kartou na platební bráně. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s vystavením EET účtenky v elektronické podobě.
12.12. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

Adporto s.r.o.
Kejzlarova 1677
Hradec Králové
500 12

adresa elektronické pošty info@kibi.cz
telefon +420 730 854 506

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. 9. 2014
Poslední úprava 8.10.2019 - zakázkové šití.

 
 
Kontaktní informace
info@kibi.cz
mobil: +420 730 854 506

Adporto s.r.o.
Kejzlarova 1677
500 12 Hradec Králové

Doprava a platba
Poštovné pro všechna nosítka ZDARMA!
Platba: dobírkou, bank. převodem a platební kartou


Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Velkoobchod
Vítáme obchodníky, kteří by s námi rádi spolupracovali -- ať už formou prodeje v kamenných prodejnách, či na malých prezentacích. Pro informace o obchodních podmínkách nás prosím kontaktujte na emailu.
Copyright © 2014 - 2018 Adporto s.r.o. All Rights Reserved
    KiBi na Facebooku