Obchodní podmínky

Adporto s.r.o.
Doručovací adresa: Kejzlarova 1677, 500 12, Hradec Králové
Místo podnikání: Syrovátka 156, 503 27, Syrovátka
Identifikační číslo: 03416780
Spisová značka: C 34079 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě KiBi.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném společností Adporto s.r.o. - spisová značka C 34079 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové identifikační číslo 03416780, sídlo - Syrovátka 156, Syrovátka, 503 27(dále jen „Prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, se neuplatní ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní článek 8.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikla.

 

 1. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Adporto s.r.o., identifikační číslo 03416780, místo podnikání Syrovátka 156, Syrovátka, 503 27.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5. Uživatelem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu.

2.6. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu je oblečení pro děti a dospělé, pomůcky pro nošení dětí a další produkty různých značek.

 

 1. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.kibi.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku, kartou přes online platební bránu nebo při osobním převzetí zboží expeduje do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží expeduje do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

4.3. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena) není možné za původních podmínek dodat, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena způsobem, který si zvolí, a to do 2 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

4.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.9 těchto obchodních podmínek. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží na Slovensko jsou v čl. 5.10.

4.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.7. U zakázkového šití si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud neuzná látku dodanou kupujícím za vhodnou k ušití nosítka a doplňků k nošení.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Není-li objednávka potvrzena, považuje se za neplatnou a smlouva nevznikne.

4.9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.9 těchto obchodních podmínek.

4.14. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.15. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

 

 1. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.

5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny
následujícími způsoby:

 • při platbě předem bankovním převodem na účet nebo platební kartou online platební bránou (rozumí se okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího),
 • při platbě na dobírku v hotovosti či platební kartou (rozumí se okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od kurýra přepravní společnosti či obsluhy výdejního místa).

5.8. Způsob odeslání zboží

 • zaslání zásilky přepravní společností DPD,
 • zaslání zásilky společností Zásilkovna,
 • zaslání zásilky společností GLS.

5.9. Náklady na dodání zboží – Česká republika

 • DPD - 140 Kč
 • GLS - 79 Kč (+45 Kč při platbě na dobírku)
 • Zásilkovna výdejní místo - 85 Kč
 • GLS Parcelshop - 54 Kč (+45 Kč při platbě na dobírku)
 • osobní převzetí zboží zdarma

Při objednávce zboží v hodnotě nad 1.500,- Kč poskytuje Prodávající dopravu zdarma prostřednictvím společnosti GLS či Zásilkovna.

5.10. Náklady na dodání zboží – Slovenská republika

 • DPD na adresu - 12,1 EUR
 • GLS na adresu - 5,4 EUR
 • Zásilkovna výdejní místo - 4,5 EUR

5.11. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou.

5.12. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

 1. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže uvedených
způsobů:

 • dobírkou - platba v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží,
 • platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2500661496/2010 (platby v rámci ČR),
 • on-line platbou prostřednictvím platební brány GoPay.

6.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

6.3. Platba zboží je možná v:

 • českých korunách (Kč) pro Českou republiku,
 • Eurech () pro Slovenskou republiku.

 1. Záruka a reklamace

7.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující).
Postup při reklamaci zboží upravuje článek 9. Reklamační řád.

7.2. U zakázkového šití se záruka vztahuje pouze na šití a komponenty dodané Prodávajícím.
     7.2.1. Záruka se nevztahuje na kvalitu, vlastnosti a stálost materiálu dodaného Kupujícím.
     7.2.2. Kupující přejímá veškerou odpovědnost za složení, kvalitu a chemickou bezpečnost jím dodané látky.
     7.2.3. Jakmile obě smluvní strany potvrdí objednávku, nelze odstoupit od kupní smlouvy.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@kibi.cz.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12 doporučenou zásilkou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží originál dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, vrácení peněz na použitou platební kartu). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

8.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 8.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl, nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.

8.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.8. Pokud Kupující získal hodnotou svého nákupu dopravu zdarma a vrácením části objednávky se tak hodnota nákupu sníží pod limit k získání dopravy zdarma, má Prodávající právo započíst cenu zvolené dopravy dle objednávky Kupujícího proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.7 a 8.8 těchto obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

POZOR! Pro vrácení celé kupní ceny odstoupením od kupní smlouvy by mělo být zboží neopotřebené, ne více, než je nutné k seznámení se zbožím. Podobně jako je tomu u prohlížení zboží nebo vyzkoušení v kamenném obchodě. Dbejte tak především na čisté oblečení a prostředí, ve kterém zboží zkoušíte.

V případě ušpinění/opotřebování vráceného zboží je Prodávajícím stržen poplatek 15 % z ceny vráceného zboží (toto zboží již nelze nabídnout k prodeji jako bezvadné). Z tohoto poplatku bude zboží vyčištěno a nabídnuto k následnému prodeji s 10% slevou.

Pokud by došlo k nenávratnému ušpinění/opotřebování (např. skvrny od červeného vína apod.) či poničení zboží, může být z ceny vráceného zboží stržen poplatek 30 % a více, dle rozsahu poničení.

8.10. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

8.11. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující.

 1. Reklamační řád

9.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost a práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2112, § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími občanského zákoníku).

9.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.4. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12.

9.6. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

9.7. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

9.8. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním.

9.9. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně,
 • doručení reklamovaného zboží na adresu Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12,
 • při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

   10. Ochrana osobních údajů

  10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  10.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038805.

  10.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

  10.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

  10.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  10.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  •  požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  10.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.

   

  1. Doručování

  11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  11.2. Zpráva je doručena:

  •  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  11.3. V případě, že Kupující objedná šití nosítka na zakázku spolu s doplňky, bude zboží odesláno spolu jako jedna zásilka. Doba doručení se tak řídí dle doby dodání nosítka, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

   

       12. Závěrečná ustanovení

  12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  12.3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené tím, že Kupující užívá zboží, zejména pomůcky k nošení dětí, bez řádného seznámení se s návodem.

  12.4. Specifické podmínky pro zakázkové šití
   12.4.1. V případě zakázkové výroby může být v závislosti na zvolené variantě šití, komplikovanosti vzoru a barevnosti některých látek, spotřeba látky vyšší, aby na sebe jednotlivé díly navazovaly. Prodávající bude vše s Kupujícím konzultovat telefonicky nebo e-mailem.

      12.4.2. Tzv. „ouška“ na bocích nosítka, v nichž je všita část bezpečnostní spony se zámečkem od ramenního popruhu, jsou vždy šitá z černé látky KiBi.
       12.4.3. U zakázkového šití není vždy možné zajistit 100% návaznost vzoru a barvy i při dostatečné délce látky. Kupující bere na vědomí, že dodaný výrobek může vykazovat drobné odchylky od smluvené podoby.
      12.4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
            12.4.5. Každý výrobek ušitý na zakázku bude vyfotografován a zařazen do fotogalerie výrobků šitých na zakázku.

  12.5. Zápůjčky v sekci "Půjčovna" se řídí vlastními smluvními podmínkami uvedenými v dané sekci - https://www.kibi.cz/s/na.

  12.6. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně programového vybavení a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  12.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.9. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a dalších uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a další uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového
  rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

  12.10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

  12.11. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

  12.12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenku zákazníkovi vystaví platební brána GoPay a bude mu doručena elektronicky emailem spolu s potvrzením platby kartou na platební bráně. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s vystavením EET účtenky v elektronické podobě.

  12.13. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

  Adporto s.r.o.
  Kejzlarova 1677
  Hradec Králové
  500 12

  adresa elektronické pošty info@kibi.cz
  telefon +420 730 854 506

   

  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. 9. 2014
  Poslední úprava 15. 3. 2020 - smluvní podmínky sekce "Půjčovna".