Zapůjčením jakéhokoliv předmětu z nabídky půjčovny zákazník (dále „nájemce“) akceptuje následující smluvní podmínky, vycházející z § 2201 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.   
 
Pronajímatel:

Adporto s.r.o.
Sídlo: Syrovátka 156, 503 27 Syrovátka
IČ: 03416780


Spisová značka: C 34079 vedená u Krajského soudu v Hradci KrálovéI. Předmět smlouvy
Pronajímatel touto smlouvou dává nájemci do nájmu zvolené ergonomické nosítko KiBi (dále „věc pronájmu“) z nabídky v sekci „Půjčovna“ na webových stránkách www.kibi.cz a www.kibi.cz/sk. Nájemce prohlašuje, že byl podrobně seznámen s podmínkami nájmu, faktickým stavem věci pronájmu a tímto ji do svého nájmu přijímá.

II. Platební podmínky
Nájemné za věc pronájmu je sjednáno dle platného sazebníku pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli poskytnout kauci za věc pronájmu dle platného sazebníku pronajímatele. Kauce bude nájemci vrácena v plné výši v případě dodržení podmínek této smlouvy, tzn. v případě řádného a včasného vrácení věci pronájmu. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit před předáním věci pronájmu výše uvedené nájemné a kauci za věc pronájmu v plné výši. Řádným vrácením se rozumí vrácení věci pronájmu ve stavu, v jakém jej nájemce převzal, čisté a nepoškozené. Včasným vrácením se rozumí vrácení věci pronájmu v dohodnutém termínu a v dohodnutém místě. Nebude-li věc pronájmu vrácena řádně a včas, bude kauce snížena o poplatek za čištění, opravu, případně jinou náhradu škody či pokutu. Výši poplatku určí pronajímatel dle rozsahu znečištění nebo poškození. Pronajímatel vrátí příslušnou částku vratné kauce zpět na bankovní účet nájemce nejdéle do 14 dnů od přijetí věci.

III. Dopravné
Dopravu zásilky s věcí k pronájmu k zákazníkovi a zpět pronajímateli hradí zákazník dle zvoleného způsobu dopravy. Zásilky jsou posílány/osobně vráceny zpět pronajímateli na dodací adresu Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, 500 12 Hradec Králové - zásilka musí být pojištěna pro případnou ztrátu. S předáním zásilky do přepravy musí být uvedeny kontaktní informace pronajímatele (tel. či e-mail). Případně je možné během objednávky vložit do košíku položku "Zpětná zásilka". V tomto případě zákazník od pronajímatele obdrží v zásilce unikátní kód, který nahlásí spolu se svým jménem (pro identifikaci odesílatele) pracovníkovi na jednom z podacích míst společnosti Zásilkovna. Pracovníci podacího místa společnosti Zásilkovna vytisknou štítek a předají zákazníkovi potvrzení o převzetí zásilky - toto potvrzení je zákazník povinen uchovat až do doručení zásilky zpět pronajímateli.

IV. Doba trvání a skončení nájmu
Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, která je vždy uvedena na dokladu o zaplacení poplatku za dobu trvání zápůjčky a složení kauce.
Nájemní vztah počíná dnem doručení věci pronájmu zákazníkovi a zaniká posledním dnem sjednané nájemní doby uvedené na dokladu (viz výše), potažmo výpovědí ze strany pronajímatele. Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud zjistí, že nájemce užívá věc pronájmu v rozporu s platnými právními předpisy či provede podstatné úpravy věci pronájmu bez předchozího souhlasu pronajímatele. Tímto není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody. 


V. Povinnosti a odpovědnost pronajímatele
Pronajímatel má povinnost po každé zápůjčce vrácenou věc pronájmu důkladně zkontrolovat a vyprat/vyčistit/vydesinfikovat tak, aby byl pro další zápůjčku připraven ve 100% stavu. Věci pronájmu mohou být předmětem další zápůjčky pouze po úpravě dle předchozí věty.
Za následky, ke kterým by mohlo dojít nesprávnou manipulací s věcí pronájmu, např. drobné úrazy, pády apod., neodpovídá pronajímatel, ale výhradně nájemce či osoba přímo pečující o dítě. Totéž platí i pro případy, kdy se zapůjčený předmět poškodí z důvodu vyšší moci.
 
VI. Povinnosti nájemce
Nájemce je povinen používat věc pronájmu v souladu s platnými právními předpisy a není oprávněn dát věc pronájmu do podnájmu jiným osobám bez předchozího písemného svolení pronajímatele. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání věci pronájmu a zavazuje se věc pronájmu užívat jen předepsaným způsobem. Nájemce se zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu věci pronájmu nebo věc pronájmu jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat a bude ji používat pouze takovým způsobem, aby zabránil vzniku jeho poškození. Nájemce bere na vědomí, že věc pronájmu není pojištěna pro případ poškození či odcizení. V případě poškození je proto povinen bez zbytečného odkladu nahradit pronajímateli jakoukoli škodu vzniklou na věci pronájmu (částka bude stržena z vratné kauce, maximálně však v celkové výši kauce). V případě odcizení věci pronájmu se nájemce zavazuje bez zbytečného odkladu nahradit pronajímateli plnou hodnotu věci pronájmu, tímto propadnutím kauce v plné výši. 
 
VII. Smluvní pokuty
V případě, že nájemce nevrátí věc pronájmu řádně, může být pronajímatelem vyúčtována smluvní pokuta až v plné výši kauce dle sazebníku pronajímatele. 
 
VIII. Ostatní ujednání
Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a prohlašují, že byla sepsána podle jejich svobodné vůle, rozumí jí a souhlasí s ní.