V případě vrácení zboží ve 14 denní lhůtě nás prosím kontaktujte na e-mail info@kibi.cz

Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě poškození zboží jsme oprávněni strhnout přiměřenou částku.

V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží Kupující.

Adresa pro zaslání zboží:

Adporto s.r.o.
Kejzlarova 1677
500 12 Hradec Králové

Popř. výdejní místo společnosti Zásilkovna

VM Depo
Březhradská 177
503 32 Hradec Králové
.
tel: + 420 730 854 506

mail: info@kibi.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího Adporto s.r.o., Kejzlarova 1677, Hradec Králové, 500 12, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@kibi.cz.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.5. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží originál dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, nebo poštovní poukázka). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

8.6. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 8.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl, nebo způsobem, jaký Kupující zvolil.

8.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na poplatek dle čl. 8.7. těchto obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud Kupující získal hodnotou svého nákupu dopravu zdarma a vrácením části objednávky se tak hodnota nákupu sníží pod limit k získání dopravy zdarma, má Prodávající právo započíst cenu zvolené dopravy dle objednávky Kupujícího proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.10. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

8.11 V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží Kupující

Žádná položka